วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ข้อสอบภาค ก ปี 2550

สวัสดีครับ...เพื่อน ๆ เรามาเตรียมตัวสอบผู้บริหารพร้อมกันนะครับ
เตรียมสอบผู้บริหารสพฐ.ภาค ก.
ข้อสอบภาค ก ปี 2550 1. โรงเรียนขนาดเล็กได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนอย่างดี อบต.ให้การสนับสนุนงบประมาณ ครูในโรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นจาก สพท. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการอ่านและกีฬา ถ้าท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนนี้ จะมีแนวทางพัฒนาอย่างไร ?ก. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านอื่นมากขึ้นข. ส่งเสริมเฉพาะด้านที่ดีเด่นอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นค. ส่งเสริมเฉพาะด้านที่ดีเด่นและพัฒนาด้านอื่นเพิ่มขึ้นง. รักษาสภาพดีเด่นที่มีอยู่แล้วให้คงสภาพและเผยแพร่ผลงาน 2.ครูกลุ่มหนึ่งรักผู้บริหารคนเก่า อีกกลุ่มหนึ่งเกลียดผู้บริหารคนเก่า ท่านในฐานะที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนใหม่ จะบริหารบนความขัดแย้งนี้อย่างไรก. จัดกิจกรรมให้ทั้งสองกลุ่มได้ร่วมกันทำ เพื่อลดความขัดแย้งข. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสมานฉันท์ในองค์กรค. พยายามใช้ความขัดแย้งให้เกิดการแข่งขันทางการวิชาการทั้งสองกลุ่มง. จัดประชุมสัมนาให้เกิดความสนุกสนานลดความขัดแย้ง 3. จุดประสงค์หลักของโครงการอาหารกลางวันก. ให้นักเรียนรับประทานอาหารครบมื้อข. ให้นักเรียนรับประทานอาหารครบหมู่ค.. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนง. เพื่อ..................................... 4. ใครเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตร... 5. โรงเรียนที่ใกล้อุทยานแห่งชาติ(ป่าไม้?)ชุมชนค่อนข้างยากจน เคร่งครัดศาสนา วิธีระดมทรัพยากร คือ 6. ครูที่ลาป่วยเดือน ม.ค.-ก-พ. เมื่อครบกำหนดหมอให้ลาพักรักษาตัวอีก 45 วัน ถามว่าใคร เป็นผู้มีอำนาจอนุญาต ( ลา ม.ค.-ก.พ. รวม 60 วัน บวกด้วย 45 วัน รวมเป็น 105 วัน ) 7. การจัดการความรู้ที่ให้ประโยชน์สูงสุดในฐานะท่านเป็นผู้บริหารก. การใช้สารสนเทศเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหารข. การประมวลผลข้อมูล..............ค. การใช้ข้อมูล...................................อย่างต่อเนื่องง. การรวบรวมข้อมูล.................... 8. ข้อใดสำคัญน้อยที่สุดก. ผลผลิตข. ผลลัพท์ค.กระบวนการง. ตัวชี้วัด 9. จงเรียงลำดับขั้นของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 10. ซ่อมแซมอาคาร 80,000 บาท ใช้วิธีใด 11. เครื่องราชฯ จาก ท.ช. แล้วได้อะไรต่อ 12. ร.ร.ถูกยุบ ผอ.จะประชุมกับใคร 13. ข้อใดไม่ใช่งานวิชาการ ในกฎกระทรวง2550 14. การพัฒนาบุคลากรเรื่องผู้นำการเปลี่ยนแปลง จัดประชุมใครก่อน 15. ครูชำนาญการพิเศษลาศึกษาต่อ ใครอนุญาต 16. ข้อใดเป็นครุภัณฑ์ก. เครื่องตัดหญ้า 4500 บาทข.โทรศัพท์มือถือ 3500 บาทค.โทรสาร 6500 บาทง. โปรแกรมคอม 7500 บาท 17. ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนจะบริหารให้นักเรียนรักการอ่านโดยจะจัดการบริหารอย่างไรก ให้ครูแทรกทุกกลุ่มสาระข จัดกิจกรรมหมอภาษาและจัดประกวดแข่งขันบ่อยๆค จัดซื้อหนังสือและพัฒนาห้องสมุดให้น่าเรียนรู้ง จัดกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน วันละ 10 นาที ทั้งโรงเรียน 18. .ผู้บริหารมีทักษะข้อใดสำคัญที่สุดก. การวางแผนข.การตัดสินใจค.การจัดองค์กรง.การสื่อสาร 19. ชุมชนอันดามัน ต้องจัดหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องใด จำเป็นและสำคัญที่สุดก.ประมงยั่งยืนข.ความรู้สึนามิค.ทักษะภาษาอังกฤษส่งเสริมการท่องเที่ยวง.เปลือกหอยสู่อุตสาหกรรม 20. การพัฒนาองค์การ O.D. เพื่ออะไร 21. .โรงเรียนรับนักเรียน 400 คน นักเรียนมาสมัคร 440 คน ทำอย่างไร 22. ผู้บริหารที่ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศด้วยเงินส่วนตัว..แล้วนำความรู้มาถ่ายทอดด้วยเทคโนโลยีจนโรงเรียนเป็นที่ยอมรับผู้ปกครองนำนักเรียนมาเรียนเพิ่มขึ้นแสดงว่าผู้บริหารท่านนี้มีสมรรถนะใด 23.การบริหารความขัดแย้งเกิดประโยชน์อย่างไร? 24.การจัดอาคารสถานที่ บรรยากาศ.....มีผลอย่างไร..ก. การพัฒนาการเรียนรู้ข.เสริมสร้างสุขภาพอนามัยค.................... 25.ข้อใดไม่ใช่โครงการตามกลยุทธ์ของ สพฐ ปี 2550 ? 26. การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีครู 44 คน ช่วยราชการ 4 คน ได้เลื่อนขั้นกี่คน 27. การจัดการศึกษา Home School ต้องขออนุญาตใคร 28. ขั้นตอนการรู้จักนักเรียนรายบุคคลข้อใดที่ดีที่สุด 29. จากหัวข้อการทำวิจัย ข้อใดเป็นตัวแปรตาม “ การแก้ไขพฤติกรรมของผู้บริหารสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานโรงเรียน ธันวาคม 2549 30. การจัดการในกระบวนการบริหารความเสี่ยงในข้อใดเป็นการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร 31. ในโครงการประหยัดพลังงาน การมอบหมายงานให้บุคคลในข้อใด 32. ข้อใดเป็นวิธีขจัดความขัดแย้งในองค์กร 33.ผอ. จัดนิทรรศการ จะมอบหมายให้ครูท่านใดทำ 34.ข้อดี ของการขัดแย้งของคน 2 กลุ่มในองค์กรคืออะไร 35.บุคคลในคำสั่งใดที่ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ มี ความรู้ด้านพัสดุ 36.ผู้บริหารในอุดมคติที่ข้าราชการครูต้องการคือ 37.ห้องสมุดที่มีชีวิต คือ 38.ครูที่ไม่เข้าสอนบ่อยครั้ง ได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้ว 2 ครั้ง และพบอีกครั้ง ผอ.จะดำเนินการอย่างไร 39. ข้อใดคือการบริหารงานแบบม่งเน้นผลสัมฤทธิ์ก. ผลงาน ผลลัพธ์ ผลกระทบข. ผลงาน ผลลัพธ์ ผลประโยชน์ค. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพง. คุณภาพ ........ ......... 40. ข้อใดถูกต้องของการวางแผนกลยุทธ์ก. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ข. พันธกิจ วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ค. พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ง. พันธกิจ เป้าหมายวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ 41. ทางโรงเรียนตรวจสอบพบว่าเครื่องกรองน้ำ ของโรงเรียนมีปัญหา พบเชื้อโรค ผู้บริหารควรดำเนินการอย่างไรก.ให้นักเรียนนำน้ำจากบ้านมาดื่มเองข.ซื้อเครื่องกรองน้ำใหม่ค...... 42. ขั้นตอนต่อไปของวงจร PDCA ต่อไป คือ 43. การกำหนดรูปแบบรายการคอม ถ้าเป็นกฎกระทรวงฉบับใหม่ ต้องเสนอเลขาสพฐ. 44. ข้อใดเป็นอุปสรรคในการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานก. กรรมการสถานสถานศึกษาขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ข. บทบาทหน้าที่เปลี่ยนแต่ไม่เปลี่ยนวิธีทำงานค. .......... 45. จะจัดอบรมครูเดือน กันยายน ใช้เงิน 12,000 จะใช้งบใด 46. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงินก. ให้มีการถ่วงดุลข.เลือกคนซื่อสัตย์ 47. สมชาย มาสาย..........ไม่ส่งการบ้าน....ท่านผู้บริหารควรทำอย่างไร 48. ถ้าท่านเป็นผู้บริหารใหม่ (หรือย้ายไป) พบว่าวิสัยทัศน์โรงเรียนทันสมัย แต่เป็นไปได้น้อยท่านจะดำเนินการอย่างไร 49. โรงเรียนบ้านฟากฟ้า มีเงินสนับสนุนมาก ชุมชนให้การสนับสนุนด้วยดี มีความพร้อมทุกด้าน ท่านในฐานะเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ท่านจะบริหารอย่างไรก. ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ให้ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าชม สมกับได้รับการสนับสนุนจากชุมชนข. ปรับปรุงห้องผู้บริหาร ห้องรับรอง ให้เหมาะสม สะอาดน่าดู สวยงามค. จัดทำห้องปฏิบัติการ ICT จัดซื้อคอมพิวเตอร์ครบพร้อมใช้ เพื่อให้บริการกับชุมชนง. สอบถามข้อมูลความต้องการของชุมชนก่อนลงมือปฏิบัติ 50. จากยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย ท่านในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ท่านจะจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไรก. จัดหลักสูตรสองภาษาเพื่อให้สื่อภาษากับต่างชาติได้พอประมาณข. จัดหลักสูตรภูมิคุ้มกันวัฒนธรรมท้องถิ่นค. จัดหลักสูตรสอนภาษาต่างให้กับชุมชน เพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติง. จัดหลักสูตรใช้เงินอย่างไรให้ประหยัด 51. ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียน มอบงานให้ครูบรรจุใหม่ทำ ซึ่งไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นท่านจะทำอย่างไรก. กำกับ ตรวจสอบ วัด/ประเมินผลข. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลค. ให้คำแนะนำขั้นตอน กำกับ ติดตามผลง. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 52. ในการประเมินภายนอกสถานศึกษาโดย สมศ. พบว่าภาพรวมส่วนใหญ่ของโรงเรียนท่านอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีหัวข้อหนึ่งคือด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหาร ท่านจะมีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร 53. โรงเรียนแห่งหนึ่ง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อยู่ใกล้เขตอุตสาหกรรม มีสาธารณูปโภคครับครัน ผู้ปกครองก็มีฐานะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี ครูในโรงเรียนก็เก่งคอมพิวเตอร์กันทุกคน จะตั้งวิสัยทัศน์ (Vision) ของโรงเรียนนี้ว่าอย่างไรก. ในปี 4555 โรงเรียนเราจะเป็นผู้นำด้าน ITข. ในปี 4555 โรงเรียนของเราจะเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ค. ในปี 4555 โรงเรียนของเราจะเป็น.............ง. ในปี 4555 โรงเรียนของเราจะเป็น................ 54. ถ้าท่านเป็นผู้บริหาร จะพัฒนาตนเองอย่างไรก.ศึกษาดูงานเพื่อนำมาปรับปรุงโรงเรียนข.ไปอบรมตามที่ได้รับคำสั่งจากเขต ด้วยตนเองค.ศึกษาจากอินเตอร์เน็ต จนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการท่องเว็บง.หาความรู้จากการอ่านอย่างต่อเนื่องและนำมาบอกความรู้กับครู 55. เด็กชาย.....เรียนอยู่ชั้น ม.2 มาขอลาออกไปทำงาน กับผู้ปกครอง ถ้าคุณเป็นผู้บริหารจะทำอย่างไร 56. ถ้าครูในโรงเรียนพานักเรียนไปแข่งขันแล้วได้รางวัลชนะเลิศ ระดับอะไรซักอย่าง ถ้าคุณเป็นผู้บริหารจะ ทำอย่างไรก. ยกย่องหน้าเสาธงในการเข้าแถวตอนเช้าข. ยกย่องในที่ประชุมคณะครู,ค. ยกย่องในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 57. ผอ.ใช้ให้ครูทำผลงาน เพื่อจะไปส่งเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เป็นความผิดวินัยร้ายแรงไทษไม่ต่ำกว่าปลดออก 58. ร.ร.ถูกยุบ ผอ.จะประชุมกับใคร 59. ผู้บริหารมีทักษะข้อใดสำคัญที่สุดก. การวางแผนข.การตัดสินใจค.การจัดองค์กรง.การสื่อสาร 60. หากข้าราชการถูกลงโทษ ต้องทำอย่างไร . อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ ภายใน 30 วัน 61. ครูลาไปดูงานต่างประเทศ ใครอนุญาตก. เลขา สพฐ.ข. ปลัดกระทรวงค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 62. . เป้าหมาย/วัตถุประสงค์การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 63. ผู้บริหารจะให้ความรู้ครูเรื่องการวัดผลการศึกษา 64. ครูสมพรต้องให้ใครอนุญาตให้ลาออกไปเป็นพนักงานวิทยาลัย 65. การจัดการศึกษา Home School ต้องขออนุญาตใคร 66. ขั้นตอนการรู้จักนักเรียนรายบุคคลข้อใดที่ดีที่สุด . การเยี่ยมบ้านนักเรียน 67. จากหัวข้อการทำวิจัย ข้อใดเป็นตัวแปรตาม “ การแก้ไขพฤติกรรมของผู้บริหารสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานโรงเรียน ธันวาคม 2549 68. โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเกินงบประมาณ จะทำอย่างไร . จัดทำมาตรการประหยัด 69. การจัดการในกระบวนการบริหารความเสี่ยงในข้อใดเป็นการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร 70. มีเงินงบประมาณงบดำเนินการค้างจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาได้รับเงินอุดหนุนเมื่อเดือน พ.ย. ๑๒๐,๐๐๐ บาท บาท เงินรายได้ จากการระดมทรัพยากร 80,000 บาท เงินบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพัสดุ 120,000 บาท ถ้าโรงเรียนจะซื้อคอมฯ 25,000 บาท ใช้เงินอะไรก. เงินอุดหนุนข. งบดำเนินการค.เงินรายได้ง.เงินบริจาค 71. เรียงลำดับ ระดับ-เงินเดือน- อายุราชการ – การรับเครื่องราชฯ- อายุตัว 72. ผู้บริหารที่มีจิตบริการ ก.ปรับปรุงห้องพยาบาล ร้านค้าสวัสดิการ ..... 73. ตรวจ บ/ช เงิน ช่วงไหน ก. ตรวจทุกวัน ข. ตรวจทุกเดือน ค. ตรวจทุกไตรมาส . 74. ร.ร.แห่งหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง ป. 6 มีนักเรียน 40-50 คน มีครู 3 คน (รวมผอ.แล้ว) จะจัดการเรียนการสอนอย่างไร ก. รวมชั้นแล้ว ให้ครู+ผ.อ.ทำงานธุรการ ข. จัด 3 ช่วงชั้นให้ครูทำงานธุรการ และใช้สื่อทางไกล 75. ผู้บริหารใช้การวิจัยประกันคุณภาพเพื่อประโยชน์ใด 76. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนท่านจะมอบหมายให้ผู้ใดรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาติดต่อราชการกับโรงเรียนก. บุคลิกภาพดี สุภาพ พูดจาเรียบร้อยข. บุคลิกภาพดี มีความรู้ทางวิชาการค. มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้ภาระงานในโรงเรียนง. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี 77. ถ้านักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ถ้าคุณเป็นผู้บริหารจะ ทำอย่างไรก. ยกย่องหน้าเสาธงในการเข้าแถวตอนเช้า,ข. ยกย่องในที่ประชุมคณะครู,ค. ยกย่องในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนง.เตรียมส่งโรงเรียนพระราชทาน 78 ในการประเมินภายนอกสถานศึกษาโดย สมศ. พบว่าภาพรวมส่วนใหญ่ของโรงเรียนท่านอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีหัวข้อนึงคือด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหาร ท่านจะมีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร 79. โรงเรียนบ้านฟ้างาม เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความขาดแคลนทางด้านปัจจัยทางการบริหารเป็นอย่างมาก ชุมชนโดยรอบยากจน ท่านในฐานะที่ย้ายมารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ท่านบริหารโรงเรียนอย่างไร ก. จัดผ้าป่าการศึกษาข. จัดหาทุนการศึกษาค. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นง. ของบประมาณ 80 .โรงเรียนบ้านฟากฟ้า มีเงินสนับสนุนมาก ชุมชนให้การสนับสนุนด้วยดี มีความพร้อมทุกด้าน ท่านในฐานะเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ท่านจะบริหารอย่างไรก. ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ให้ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าชม สมกับได้รับการสนับสนุนจากชุมชนข. ปรับปรุงห้องผู้บริหาร ห้องรับรอง ให้เหมาะสม สะอาดน่าดู สวยงามค. จัดทำห้องปฏิบัติการ ICT จัดซื้อคอมพิวเตอร์ครบพร้อมใช้ เพื่อให้บริการกับชุมชนง. สอบถามข้อมูลความต้องการของชุมชนก่อนลงมือปฏิบัติโรงเรียนแห่งหนึ่งอาคารเรียนมีสภาพชำรุด หลังคารั่ว เวลาฝนตกทำให้เอกสารเสียหาย จำเป็นต้องซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน ในงบประมาณ 80,000 บาท จะใช้วิธีจ้างวิธีใดก. วิธีตกลงราคาข. วิธีสอบราคาค. วิธีพิเศษง. วิธีกรณีพืเศษข้อนี้ตอบได้เลยครับ ว่า ตกลงราคา เพราะงบประมาณไม่เกิน 1 แสนบาทครับ เกี่ยวกับข้อสอบลักษณะงานพัสดุ ให้ดูตัวเลขเป็นสำคัญครับ เนื้อหาอื่นส่วนใหญ่จะเป็นตัวหลอกครับ โรงเรียนบ้านฟากฟ้า มีเงินสนับสนุนมาก ชุมชนให้การสนับสนุนด้วยดี มีความพร้อมทุกด้าน ท่านในฐานะเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ท่านจะบริหารอย่างไรก. ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ให้ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าชม สมกับได้รับการสนับสนุนจากชุมชนข. ปรับปรุงห้องผู้บริหาร ห้องรับรอง ให้เหมาะสม สะอาดน่าดู สวยงามค. จัดทำห้องปฏิบัติการ ICT จัดซื้อคอมพิวเตอร์ครบพร้อมใช้ เพื่อให้บริการกับชุมชนง. สอบถามข้อมูลความต้องการของชุมชนก่อนลงมือปฏิบัติข้อสังเกตุ คือ ข้อ ก ข ค เนื้อหา เหมือนกันทั้งหมด คือ การปรับบริบทของอาคาร ห้องเรียน และสถานที่ดังนั้น ท่านเข้าไปเป็นผู้บริหารใหม่ๆ ต้องสอบถามความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียน(stakeholder)ก่อนที่จะดำเนินการอย่างอื่นๆครับ มีเงินงบประมาณงบดำเนินการค้างจ่าย 50,000 บาท ต่อมาได้รับเงินอุดหนุนเมื่อเดือน พ.ย. 120,000บาท บาท เงินรายได้ จากการระดมทรัพยากร 80,000 บาท เงินบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพัสดุ 120,000 บาท ถ้าโรงเรียนจะซื้อคอมฯ 25,000 บาท ใช้เงินอะไรก. เงินอุดหนุนข. งบดำเนินการค. เงินรายได้สถานศึกษาง. เงินบริจาค ลองมาวิเคราะห์ดูว่า คนถาม เขาถามอะไร เนื้อหาตรงไหน คือ ข้อเท็จจริง เนื้อหาตรงไหน คือ ตัวลวงก. เงินอุดหนุน ซื้อคอมได้ไหมแนวทางการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) สถานศึกษาจะต้องจัดทำแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น โดยนำแผนปฏิบัติการเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ และรายงานผลการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบ การใช้งบประมาณเงินอุดหนุนสามารถใช้ในลักษณะงบบุคลากร เป็นค่าจ้างชั่วคราว , งบดำเนินงาน เป็นค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และใช้ในงบลงทุน ซื้อครุภัณฑ์ หรือปรับปรุงซ่อมแซมในวงเงินที่เกินกว่า 50,000 บาท ได้ ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัว ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน จะสามารถนำไปใช้ประกอบการจัดทำต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยของสถานศึกษาได้สะดวกขึ้น ในคำถาม ไม่ได้บอกว่า มีโครงการจัดซื้อคอม คำถาม? แล้วซื้อด้วยเงินอุดหนุนได้ไหม? ข.งบดำเนินการงบดำเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และค่าเสื่อมราคา คำถาม ซื้อคอมได้ไหม ?ค.เงินรายได้สถานศึกษาอะไรคือเงินรายได้สถานศึกษา- เงินบำรุงการศึกษาเดิม - รายได้ที่เกิดจากการหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ - เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อ / จ้างทำของที่ดำเนินการโดยเงินงบประมาณ - เงินที่มีผู้มอบให้ (เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์ หรือระบุวัตถุประสงค์ไม่ชัดแจ้ง) - เงินอื่นๆ ที่โรงเรียนรับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ หลักในการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา1. การใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสำคัญ2. การใช้จ่ายเงินในส่วนที่มีผู้มอบให้ โดยมีวัตถุประสงค์ชัดแจ้ง (เงินบริจาค เงินระดมทรัพยากร) ให้นำไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะในกิจการที่ผู้มอบระบุวัตถุประสงค์เท่านั้น3. การจ่ายเงินที่นอกเหนือจากข้อ 2 ให้ดำเนินการดังนี้3.1 รายจ่ายงบบุคลากร รายการค่าจ้างชั่วคราว เฉพาะกรณีสถานศึกษาขาดบุคลากรที่ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ3.2 รายจ่ายงบดำเนินงาน ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ3.3 รายจ่ายเงินอุดหนุน สำหรับช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือขาดแคลน3.4 รายจ่ายงบลงทุน ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1,000,000 บาท และรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินต่ำกว่า 10,000,000 บาท (ระเบียบใหม่ 12 ล้านบาท)3.5 รายจ่ายเพื่อสมทบรายการค่าครุภัณฑ์ หรือรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจากเงินงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณกำหนด กล่าวคือ กรณีสถานศึกษาได้รับงบประมาณเป็นรายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง (งบปีเดียว) แต่ไม่สามารถซื้อหรือจ้างได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ใช้เงินรายได้สถานศึกษาไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างนั้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อน คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับสถานศึกษาในภูมิภาค หรือเลขาธิการ กพฐ. สำหรับสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร4. การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเพื่อเป็นเงินยืมให้ดำเนินการได้ดังนี้4.1 การยืมเพื่อใช้ทดรองจ่ายในการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา4.2 การดำเนินงานเพื่อจัดหารายได้ของสถานศึกษา4.3 การยืมเพื่อทดรองจ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้างของสถานศึกษา เฉพาะในส่วนที่สามารถเบิกจากเงินงบประมาณมาชดใช้เงินรายได้สถานศึกษาได้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร5. กรณีสถานศึกษา มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้ขอความเห็นชอบจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยอนุโลม และให้มีการรายงานการรับ- จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ทุกสิ้นปีการศึกษา คำถาม แล้วซื้อคอมได้ไหม?ง.เงินบริจาค คือ เงินรายได้แต่ในข้อนี้ เป็นเงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์ ก็นำไปใช้อย่างอื่นไม่ได้ดังนั้นในคำถามข้อนี้มีระยะเวลา มากำกับ แสดงว่า ผ่าน 30 ก.ย.ไปแล้ว คือ สิ้นปีงบประมาณแล้ว เหลือเงินที่ใช้ได้อยู่อย่างเดียว คือ เงินรายได้ เพราะคำถามไม่ได้บอกว่า ซื้อคอมตามโครงการ ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ข้อนี้จึงควรเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดครับ โรงเรียนขนาดเล็กได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนอย่างดี อบต.ให้การสนับสนุนงบประมาณ ครูในโรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นจาก สพท. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการอ่านและกีฬา ถ้าท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนนี้ จะมีแนวทางพัฒนาอย่างไร ? ก. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านอื่นมากขึ้น ข. ส่งเสริมเฉพาะด้านที่ดีเด่นอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ค. ส่งเสริมเฉพาะด้านที่ดีเด่นและพัฒนาด้านอื่นเพิ่มขึ้น ง. รักษาสภาพดีเด่นที่มีอยู่แล้วให้คงสภาพและเผยแพร่ผลงาน จากคำถาม โรงเรียนแห่งนี้ มีผลงานทางวิชาการและกีฬาของนักเรียน ครูได้รับรางวัลดีเด่น แสดงว่า ผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้มีผลงานดีมากในบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณก็มี ชุมชนร่วมมืออย่างดี คือ สมบูรณ์แบบสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนั้นการวิเคราะห์ในเชิงบริหาร คือ โรงเรียนนี้อยู่ในลักษณะเล็กดีรสโต และต้องรักษาความดีเด่นของตนเองและเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ครับ ซึ่งตรงกับข้อ ง. ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น